Търговско право

Предлагаме цялостно съдействие в областта на търговското право, включващо:

  • професионално правно обслужване на Вашето търговско дружество;
  • учредяване на тъгровски дружества (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, холдинг, консорциум и др.) и юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации;
  • преобразуване на търговски дружества, апорти и продажби на дялове и акции;
  • учредяване на компании в данъчно оптимални юрисдикции и офшорни зони;
  • осъществяване на процедури по ликвидация, прекратяване и несъстоятелност на юридически лица;
  • изготвяне на всякакви видове търговски сделки;
  • осъществяване на регистърни производства при Търговския регистър, както и обжалване на извършени вписвания, постановени откази и т.н.;
  • Разрешаване на търговски спорове и участие в преговори;