Георги Къртев, асоцииран адвокат

адвокат Георги Къртев, вписан в Софийската адвокатска колегия

Образование и квалификация:

2015  г.  Адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия

2013  г.  Младши адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия

2012  г.  Придобита юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието

2012  г.  Софийски градски съд – съдебен кандидат

2011 г.   Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право.

Практика:      

процесуално представителство, вещно право, облигационно право, административно право, търговско право, семейно и наследствено право

Езици:    английски език