Вещно право

Кога е нужен адвокат при проблеми с недвижими имоти?

В продължение на години Адвокатска кантората “Христов и партньори” концентрира предоставянето своите правни услуги именно в проблемите с недвижими имоти, като разполагаме с едни от изтъкнатите адвокати, утвърдили се като специлисти по вещно право в страната. Адвокат недвижими имоти

Адвокатската кантора работи с голям брой местни и чуждестранни клиенти с интереси в сферата на Недвижимите имоти в страната – основно в гр. София, района на Черноморието, вътрешните курорти, както и районите, подходящи за инвестиции в земеделски земи.

В дългогодишната си практика сме се сблъсквали с множество проблеми, породени от различни фактори. Но не са редки случаите, когато проблемите с недвижими имоти възникват поради ненавременна консултация с адвокат. Поради това съветът ни е винаги преди осъществяване на сделка с недвижими имоти, да се консултирате с адвокат.

Предлагаме различни форми на правно съдействие, като:

 • извършване на цялостен правен анализ на собствеността на имота;
 • процесуално представителство при спорове с недвижими имоти пред съд;
 • съдействие при проблемни имоти;
 • представителство и проверка на реституционни процедури;
 • представителство пред поземлена комисия;
 • проблеми при етежна собственост;
 • прекратяване на съсобственост и определяне на дялове при съсобствен недвижим имот;
 • придобиване на недвижим имот по давност;
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти и/или учредяване на вещни права, сервитути, доброволна делба на недвижим имот и т.н;
 • съдействие и представителство при осъществяване на процедури по регулация и промяна на предназначението на имоти, изготвяне и промени в устройствени и кадастрални планове и др.;
 • представителство пред нотариус;
 • представителство от адвокат пред банки и финансови институции при изготвяне и подписване на ипотечни договори, във връзка с закупуване на недвижими имоти.
 • оказване на съдействие на инвеститори в процеса на проектиране, снабдяване със скици, визи за проектиране, разрешения за строеж и др.;
 • продажба на завършени проекти, а също и последващо управление и отдаване под наем на недвижими имоти;
 • посредничество при продажба или отдаване под наем имоти – на български и чуждестранни клиенти