Трудово и осигурително право

Екипът ни предоставя правна помощ по всички въпроси в областта на трудовото и осигурителното право. Притежаваме дългогодишен опит в съдебна и извънсъдебна защита както на работници и служители с нарушени права, така и на множество работодатели.

Оказваме правна помощ и съдействие в следните сфери:

  • изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори;
  • изготвяне на договори за управление със съответните органи на управление на юридически лица;
  • изготвяне на актове за назначаване, съкращаване и освобождаване на персонал, на щатни разписания и т.н;
  • представителство пред Агенция по заетостта, изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и др.;
  • съдействие при получаване на социални помощи;
  • представителство по трудовоправни съдебни и извънсъдебни спорове;