Цени

Минимални адвокатски възнаграждения, размер

Уважаеми клиенти, дължимият адвокатски хонорар и възнаграждения за предлаганите от Адвокатска кантора „Христов и партньори“ услуги са изцяло съобразени с издадената от Висшия адвокатски съвет наредба за минимални адвокатски възнаграждения, касаеща размера адвокатските възнаграждения.

Хонорарът може да варира с оглед спецификата и сложността на разглеждания казус, поради което преди ангажирането ни по даден правен проблем, нашите клиенти винаги биват уведомявани за крайната цена, която следва да бъде заплатена.

Посочените по-долу минимални цени касаят разрешаването на правни казуси, които не се характеризират със сложност, различна от обичайната за адвокатската практика.

Нашите минимални адвокатски възнаграждения за консултация или справка

 • Устна консултация и справка – дължим адвокатски хонорар в размер на 60 лв.;
 • Консултация в писмен вид – дължим адвокатски хонорар в размер на 80 лв.
 • Проучване на дело с даване на мнение по него – дължим адвокатски хонорар в размер на 100 лв.;

Адвокатски хонорар за представителство по граждански дела пред съд

Представителство по граждански дела с определен материален интерес за всяка инстанция (материалният интерес представлява търсената сумата, която е предмет на събения спор):

 • интерес до 1000 лв. – дължим адвокатски хонорар в размер на 300 лв. ;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – дължим адвокатски хонорар в размер на 350 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. -дължим адвокатски хонорар в размер на 600 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес над 10 000 лв. – дължим адвокатски хонорар в размер на 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.

Защита по административни дела с определен материален интерес за всяка съдебна инстанция.

 • при интерес до 1000 лв. – дължим адвокатски хонорар в размер на 300 лв.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – дължим адвокатски хонорар в размер на 300  лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – дължим адвокатски хонорар в размер на 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес над 10 000 лв. – дължим адвокатски хонорар в размер на 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.

Защита по граждански дела без определен материален интерес за всяка съдебна инстанция

 • Развод по исков ред – дължим адвокатски хонорар в размер на 600 лв.  ;
 • Развод по взаимно съгласие – дължим адвокатски хонорар в размер на 400 лв. ;
 • Бащинство и оспорване на бащинството – дължим адвокатски хонорар в размер на 500 лв.;

Защита по изпълнителни дела

 • За образуване на изпълнително дело – адвокатско възнаграждение в размер на 250 лв.;
 • За представителство по изпълнително дело и извършване на действия с цел събиране на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, дължими за водене на гражданско дело с определен материален интерес;

Защита по наказателни и административнонаказателни  дела за една инстанцияпо договаряне след предварително запознаване с казуса;

За изготвяне на книжа и договори

 • Подготвяне на тъжби до прокуратурата и полицията – адвокатско възнаграждение в размер на 150 лв.
 • Изготвяне на нотариални покани, молби, уведомления, искания и други подобни документи – адвокатско възнаграждение в размер на 80 лв.
 • За съставяне на завещание – адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв.
 • За съставяне на: писмен договор, нотариален акт за продажба, замяна, дарение, ипотека, извънсъдебна спогодба, хонорарът се определя на база материалния интерес на съответния договор или акт, както следва:
  • при интерес до 1000 лв. – адвокатско възнаграждение в размер на 100 лв.;
  • при интерес от 1000  до 10 000 лв. – адвокатско възнаграждение в размер на 250 лв. + 1% от горницата над 1000 лв.;
  • при интерес до 50 000 лв. – адвокатско възнаграждение в размер в размер на 500 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
  • при интерес до 100 000 лв. – адвокатско възнаграждение в размер в размер на 600 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
  • при интерес над 100 000 лв. – адвокатско възнаграждение в размер на 1000 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

За първоначална регистрация или вписване на промени в Търговския регистър

 • дружество с ограничена отговорност (ООД/ЕООД) – адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв.;
 • едноличен търговец (ЕТ) – адвокатско възнаграждение в размер на 150 лв.;
 • фондации и сдружения с нестопанска цел  – адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв.

Ако желаете да се запознаете с пълният текст на Наредбата за минимални адвокатски възнаграждения, може да направите това на този линк: Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения